RUAB - Projekt


Följande projekt är pågående i Rone Uvecklings ABMuddring av hamnen


Nu alla beslut fattade av tillsynsmyndigheterna.


Enkelt beskrivet kommer massorna

sugas upp på land och vattnas ur i

provisoriska bassänger.

Överskottsvattnet filtreras sedan

tillbaka ner i grunden eller ut i

hamnbassängen. Målet är att arbetet ska starta i november 2018. Projektet planeras vara klart till den 1:a april 2019.

Nytt servicehus på hamnen


Produktionsförberedelserna är  klara. I nuläget väntar de på en

sista beräkning för att sedan kunna

kalla till ett tekniskt samråd där de

räknar med att få starttillstånd från

inspektören. Markarbete kommer att ske under hösten, följt av arbete i verkstad under vintern. Projektet beräknas vara klart till våren 2019

Renovering av slipen


Slipen är under konstruktion i en verkstad i Visby. Den beräknas vara klar under våren 2019. För att kunna installeras när

rensmuddringen är klar.

Ronehamns Camping


Projektgrupp har tillsatts för att komma fram med förslag kring hur campingen skall drivas framåt. Gruppen bör bestå av olika intressenter för att se till att olika perspektiv lyfts.

Närliggande fastighetsägare har sagt sig vara positiva till en upprustning, men att det är viktigt att idyllen behålls.

Copyright © Rone.se