Huvudsida

Från Rone A-Ö

Välkommen till Rone A-Ö[redigera | redigera wikitext]

Läs om Rone A-Ö här[redigera | redigera wikitext]

A[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Enängen. Foto: Lasse Svenssons arkiv

Aburvarpet; Vik på norra delen av Sig­desholm.

Ajksviken; Liten vik på nordvästra delen av Sigdesholm.  

Ajnängar el. Enängen; Änge väster om Lejstuänge (se d:o) och strax öster om vägen ner till Ronehamn. Länk till: Enängen

Algyl; Liten vät ca 200 meter nordväst om Talle f.d. fiskeläge. Stora de­lar av Algyl är numera bevuxen med hög vass.

Alvamyr; Relativt stor utdikad myr som sträcker sig över sockengränserna mellan Alva. Hemse och Rone.

Andarssnapar; Mindre skogsom­råde norr om vägen mot Flors i Burs och ca 400 meter väster om gården vid Findarve.

Apseån; Å som börjar vid Do­merarve i Rone och fortsätter mot nordost över myrarna sydost om Stale i Rone till Apse i Burs. Där svänger ån mot sydost och rinner  sedan ut i Bandlundviken.

Austergrund; Sandrevel eller hol­me ca en kilometer nordnordost om Koggen och nästan fyra kilo­meter sydost om Ronehamn. På Austergrund finns ett sjömärke. Länk till: Austergrund kummel

Autsarve 1923. Foto: Lasse Svenssons arkiv
Autsarve 1923. Foto: Lasse Svenssons arkiv

Autsarve el. Ausarve; Gårdsnamn. Huvudgården ligger intill en mindre väg knappt två kilometer ostnordost om kyr­kan. Vid Autsarve (intill vägen mot Burs) har det genom åren funnits en del sam­hälls­nyt­tiga saker.

År 1909-1997 fanns det en affär här. Länk till: Autsarve Kooperativa handelsförening

Från 1915 och fram till 1950-talet var ett mejeri beläget här. Länk till: Rone Mejeri

Mellan åren 1924 och 1962 fanns här en poststation. Länk till: Autsarve poststation

Vid Autsarve låg även mellan 1903 och 1918 en järnvägsanhalt på sträckan Hemse - Ro­ne­hamn. Själva stationshuset är flyttat snett över vägen mot Burs och används idag som privat bo­s­tad. Länk till: Ronehamn-Hemse järnväg

B[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bankhålet; Ankarplats vid yttersta prickparet drygt en och en halv kilometer sydost om Ronehamn. Bank­hålet kallas av lokalbefolkningen för ”Laijrhul” p.g.a. att botten består mest av le­ra.

Bastustenen. Foto: Anders Hellgren

Bastustenen; Ett av Gotlands stör­s­ta kän­da flyttblock (kanske det största) som ligger på en åker söder om gården vid Häg­­­darve. Länk till: Bastustenen

Baugar; Ängs- och åkermark pre­cis vid gränsen mot Eke väster om Ug­gårde.

Björkdala; Fastighetsbeteckning. Ligger intill vägen ner mot Änggårde. Se även Hesselbys torp = Länk till: Båtsmanstorp

Blindården; Grund några hundra me­­ter väster om södra delen av Ytter­hol­men.

Blå Hälli; Relativt stort flyttblock i vatt­net ca 100 me­ter från land utanför Mjau­­grunnsården. Vattendjupet vid ste­nen är vid normal vattennivå en meter och stenen sticker upp ca två meter ovan­för vat­teny­tan.

Bodåkern; Odlad åker nordväst om väst­li­gaste gården vid Uggårde.

Bogshamra el. Bogshammar; Nu­me­ra nästan helt avsnörd vik strax norr om Langård. Bogshamra ligger inom Ålarve naturreservat

Botes; Fastighetsbeteckning. Ligger intill vägen mot Uggårde.

Broanders; Handelsrörelse på Ronehamn som startades av en Johan Broander på 1840-talet. Länk till: Broanders

Brudkorset; Minneskors med en grav­stens form som står på höger sida ca. 200 m från väg­kors­ningen vid Ålar­ve på vägen mot Burs. Länk till: Brudkorset

Huset vid Burge. Foto: Allan Pettersson

Burge Hembygdsmuseum; Mu­seum som sköts av Rone hembygds­före­ning. Länk till: Burge Hembygsmuseum

Burge; Gårdsnamn. Ligger intill vägen mot Flors i Burs ca två kilometer  nordost om kyrkan. På 1800-talet hittade man i nå­got som kallades Storåkern, tillhörande Burge, 278 hela ara­biska mynt och två spiralringar av sil­ver.

Båtsmanstorp; Följande har funnits: Hesselby, Hults, Kajutas, Kronas, Mesans; Spanjors. Länk till: Båtsmanstorp

Böakarn; Gammalt namn på en odlad åker nordväst om gården vid Gull­gårde.

C[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

D[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Dalsviden; Den del av vägen ner till Ronehamn som lig­ger mellan det s.k. Ålar­vekorset och Hults torp.

Davide; Gårdsnamn. Huvudgården ligger intill en mindre väg ut mot Ronemyr drygt en kilometer västnordväst om kyrkan.

Dessa; Se Malsen.

Djaupgrasården; Ostligaste udden på Sigdesholm. Den fortsätter sedan som ett undervattensgrund bort mot Langård (se d:o).

Domarkrok; Liten udde ca 300 meter nordost om Slagnätsården (se d:o). Ett annat namn på Domarkrok är Domarår­den.

Domarården; Se Domarkrok.

Domerarve; Gårdsnamn. Ligger vid vägen till Gerete. Några hun­d­­ra meter nordost om gården vid Do­me­rar­ve har man påträffat omfattande res­ter av vikingatida bebyggelse. Bl.a. har man påträffat ett silverarmband, glasfluss­pär­lor och ett djurhuvudformat spänne av brons.

Duvan; Baptisternas kapell som låg sydväst om korsningen vägen mot Burs och vägen till Gerete. Länk till: Duvan

Dykarstenen; Rätt så stor sten i vatt­net strax utanför f.d. fiskeläget vid Raud­stain

E[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ekängen; Fastighetsbeteckning. Lig­ger intill vägen mot Hemse ca 600 me­ter väster om kyrkan.

Enängen; Änge väster om Lejstuänge och strax öster om vägen ner till Ronehamn. Länk till: Enängen

Eskilshagen; Hagmark ca 500 meter nordväst om Mjaugrunnsården. Hagen är omgiven av stenvastar.

F[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Findarve; Gårdsnamn. Ligger intill vägen mot Flors i Burs ca 1,5 kilo­meter nordost om kyrkan. Vid Findarve har det funnits en 1,7 meter hög sten som kallades ”Domarstenen”. En­ligt fornminnesinventeringen 1958 stod den lutande, den är numera för­svun­nen.

Flatviken; Vik på östra sidan av Ytterholmen.

Fredriksborg; F.d. stor gårdsan­lägg­ning i Ronemyr ca 500 meter nordväst om nuvarande hembygdsgården. Länk till: Fredriksborg

Frigsarve; Gårdsnamn. Ligger intill vägen mot Eke knappt en ki­lo­meter sydväst om kyrkan. Över ån vid Frigsarve finns en sten­valvs­bro som byggdes år 1929 av brobygg­mäs­ta­ren Hjalmar Svensson. På mark tillhörande Frigsarve har man genom åren på­träffat 10 stycken s.k. slip­skårestenar,den sten som har flest antal skåror har fyra stycken.

Fryshuset 1980. Foto: Allan Pettersson
Fryshuset 1980. Foto: Allan Pettersson

Frysen; Rone andelsfrys låg på kvarnbacken vid Autsarve och var igång mellan 1955 och 2002. Länk till: Frysen

G[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Gandar Staplar; Skogsområde på vägen mellan Rone kyrka och Smissarve, ca en halv km från korsning vid Smissarve. Är nog Gandarve Staplar eftersom området hör till Gandarve Alva socken. Från Smissarve så är det först Rone på vänster sida om vägen och Alva på höger sida. Sen skiftar det vid Gandarve där är Alva på vänster sida och Rone på höger sida om vägen vid Lagerins grusgrop. Namnet kommer troligen från en gammal väg där stockar staplades eftersom vägen gick genom myren. Fantastiskt mycket blåsippor på våren.

Gerete; Gårdsnamn. Ligger intill en mindre väg knappt tre kilometer öster om kyrkan. Ge­rete uttalas av lo­kal­befolkningen som Gartre.

Getor; Gårdsnamn. Ligger strax väster om vägen till Ronehamn och söder om vägen till bygdegården drygt två kilometer sydsydost om kyrkan. Ge­tor uttalas av lo­kal­befolkningen som Getare.

Getorskär; Liten ö utanför Langård drygt en kilometer söder om Ronehamn. På ön finns ett sjö­märke eller stenkummel som uppfördes 1858. På Getorskär häckar bl.a. grågås och vit­kindad gås. Getorskär ligger inom Ålarve naturreservat och får EJ beträdas under perioden 15 mars - 15 juli.

Giftåkern; Liten åkerlapp ca 200 me­ter väster om sågen och strax söder om vägen som går till Uggårde. Nam­net kommer av att det funnits ett lamb­­gift här.

Gula hönan; Pensionat- och restaurangrörelse som ligger precis öster om vägen mellan Hemse och Ronehamn drygt en kilometer nordväst om hamnen. Pensionatet byggdes ursprungligen år 1820 av konsuln Cramér.

Gullgardmärke; Lokalt namn för Tomtbod kummel. Sjömärke ca 3-400 meter nordost om Mjaugrunnsården.

Gullgardssanden; Fin sandbotten strax nordost om Slagnätsården (se d:o).

Gullgardstaijnen; Stor svart sten i norra änden av Gullgardsanden, vid normalvattenstånd är den precis i ytan.

Gullgårde; Gårdsnamn. Ligger intill vägen mot Burs i östra delen av socknen. Vid Gull­gårde finns en gård där bonings­huset från 1850-talet har flistak.

Gullåkra; Gårdsnamn.

Gylpu; Ankarplats ca en kilometer utanför Ro­nehamn.

H[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Haga gård; F.d. stor gård i Ronemyr ca 7-800 meter nordnordost om Davide. Länk till: Haga gård

Hagroir; 35 meter i diameter och 4,3 me­ter högt bronsåldersröse ca 700 me­ter öster om Änggårde.

Hallbenarve; Gårdsnamn. Ligger ca en kilometer sydost om kyrkan. Hall­benarve uttalas av lo­kal­befolkningen som Halnare.

Halor; Gårdsnamn. Ligger vid Ro­ne­­hamn. Halor uttalas av lo­kal­befolkningen som Halare. Länk till: Halor

Halorå; Liten å som har sitt ur­sprung i Alvamyr och fortsätter sedan via Frigsarve förbi Halor innan den mynnar ut i Huskroken strax väster om Hus f.d. fiske­läge. På sin väg har ån dock olika namn beroen­de på var den passerar.

Hammaränge; F.d. änge som nume­ra till större delen är ett igenvuxet bland­skogs­område. Hammaränge ligger strax söder om kors­ningen där vägen går ner till Tomtbod.

Hangnestäde; Gammal medeltida gård som numera är försvunnen. Enligt en runinskrift i en sten i Näs kyrka så ska ”Rudvi från Rone : Hägvids dotter : i Hangnestäde : hon lät göra stenen över sin man Botulf och Olof sin son, bedjen för deras själar”. Arkeologerna tror att Hangnestäde har va­rit beläget i området runt åkern Yklar.

Haugnäven; Gammal notvarp i väs­t­ra delen av Raudstainsviken öster om Talludden.

Hembygdsgården och Hembygdsföreningen; Rone hembygdsförening

Hesselbys torp; F.d. båts­manstorp i närheten av Björkdala på vägen ner till Äng­gårde. Länk till: Båtsmanstorp

Hulte; Fastighetsbeteckning. Mark som till­hör Hulte ligger främst ute i Rone­myr.

Hus fiskeläge 2019. Foto: Allan Pettersson

Hults båtsmanstorp; Gammalt båts­manstorp som byggdes 1863 på mark tillhörande Davide. Länk till: Båtsmanstorp

Hus fiskeläge; F.d. gammalt anrikt fiskeläge på syd­östra Got­land precis norr om hamnen i Ronehamn. Länk till: Hus fiskeläge

Huskroken; Viken som ligger mel­lan hamnen i Ronehamn och Hus f.d. fis­keläge.

Håpskär; Litet skär mellan Langård (se d:o) och Getorskär (se d:o). Håpård ligger inom Ålarve naturreservat och får EJ beträdas under perioden 15 mars - 15 juli.

Hägdarve; Gårdsnamn. Ligger intill en mindre väg ca två kilo­me­ter öster om kyr­kan.

Hällebo; Låg intill stationsområdet på Ronehamn. 1957 inköptes Hällebo av Rone kommun som byggde om till semesterhem med 12 lägenheter.

Hästhagen; Åkermark precis intill gränsen mot Burs och ca 6-700 meter väs­ter om ­vägen som går genom Ronemyr. Länk till: Hästhagen

Hästklasen; Liten vik i västra delen av Raudstainsviken. Från Algyl går en liten bäck som mynnar ut i Hästklasen.

I[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Innerholmen; Vanligt namn på Grötlingboholme, precis öster om  Grötlingbo­udd. In­nerholmen är, tillsammans med Ytterhol­men och Grötlingboudd,  klassade som na­­tur­reservat sedan 1973 Får EJ beträdas 15/3 - 15/7 och 1/10 - 15/11. Sigdesholm benämns även ibland som Rone innerholme.

Isgrunn; Rev eller grund ca en kilo­me­ter nordväst om Ytterholmen.

J[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Jakes storroir; 31 meter i diameter och 4 meter högt bronsåldersröse knappt 500 meter ostnordost om gården vid Änggårde. Länk till: Jakes storroir

Jakes änge; Betesmark strax väster om Änggårde. Länk till: Jakes änge

Jakesården; Liten udde strax nord­ost om Hus f.d. fiskläge.

Jakobs; Fastighetsbeteckning. Lig­ger dels intill vägen mot Änggårde och dels sydsydost om Änggårde.                

Jakobsstenen; Stor sten i vattnet ca 50-75 meter från stranden och 4-500 meter nordost om Hus f.d. fiskeläge. Vid normal vattennivå sticker stenen upp drygt en meter ovan vattenytan.

Jaksarve el. Jaxarve; Rone. Gårdsnamn. Huvudgården ligger intill vägen mot Hemse drygt en kilometer västnordväst om kyrkan. Vid betupptagning någon gång på 1800-talet påträffades en medeltida fingerring av guld vid Jaksarve.

Jaxarve; Se Jaksarve el. Jaxarve;

K[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kajutas Tomt; Fastighets­beteck­ning och f.d. båtsmanstorps vid Domerarve. Länk till: Båtsmanstorp

Karlkutte; Grunt sund mellan Håp­skär och Langård.

Karlsårdi; Stenig udde som går ut från f.d. fiskeläget vid Hus.

Kasbarroir; Ligger några hundra meter sydost om gården vid Änggårde. Länk till: Kasbarroir

Koggen; Lite ö ca 1,2 kilometer nord­­­ost om nordligaste udden på Ytter­hol­men. Länk till: Koggen

Kroken; Vik väster om Raudstains­vi­ken. I viken ligger två relativt stora flyttblock. Det yt­ter­sta har måtten 2 x 2,70 meter och är ca två meter högt. Det innersta har en höjd på 1,60. Vid extremt lågvatten ligger de helt fritt från vat­tten. Se även Talle.

Kronas torp; F.d. båts­mans­torp: Länk till: Båtsmanstorp

Kumördar; Gammalt namn på en od­lad åker ca 500 meter nordväst om går­den vid Gull­gårde.

Kutården; Litet skär strax norr om Getorskär. Kutården ligger inom Ålarve naturreservat och får EJ beträdas under perioden 15 mars - 15 juli. 2) Liten stensamling ca 50 meter sydost om Mjau­grunnsården.

Käldu; Ca 300 meter lång liten å i östra delen av Uggardrummet. Käldu, som rin­ner strax öster om en annan å, mynnar ut i Kroken.

Käldustenarna; Eke/Rone. Två relativt stora flyttblock som ligger på varsin sin sida om sockengränsen ca 600 meter söder om Uggarderoir. Länk till: Käldustenarna

Kältrestainar; Se Käldustenarna

Kämpstainarna; Samling av sex res­ta stenar i ängsmarken några hundra me­ter väster om gården vid Gullgårde. Länk till: Kämpstainarna

L[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Langård; Udde drygt en kilometer sö­der om Ronehamn. Längst ut på udden finns ett sjö­mär­ke eller stenkummel som upp­fördes1858. Langård ligger inom Ålarve naturreservat

Lauritse; Gårdsnamn. På mark till­hö­rande Lauritse har man bl.a. påträffat tre armbyglar och en fingerring av silver.

Lejsturoir; 40 m i diameter och 4 m högt röse från äldre bronsåldern (1800-1100) f.Kr. knappt 500 meter väst­syd­väst om gården vid Änggårde. Länk till: Lejsturoir

Lejstuänge; Änge ca 500 meter väst­­sydväst om Änggårde. I änget finns fle­ra gravfält och kämpgravar dvs husgrunder. Det finns fem husgrunder från järnåldern (ca 200-500 e Kr). I den östra delen av änget ligger bronsåldersröset Lej­sturoir. Ge­nom änget går en kulturled som börjar i Ajnängar med infart från vägen ner till Ronehamn.

Lekarve; F.d. änge som numera an­vänds till betesmark ca 700 meter syd­väst om 4-vägskorsningen vid Ålarve. Vid Lekarve hade man från början av 1900-talet fram till 1960-talet basarer med dans­bana.

Lillegårds; Fastighetsbeteckning. Ligger en ki­lometer nordost om kyrkan.

Lotsjorden; Ett litet markstycke vid Tomtbod som utstakades som lotsplats/utkik 1880. Länk till: Lotsjorden

M[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Magnuse;  Gårdsnamn. Ligger ca två kilometer söder om kyrkan.

Magnusänge; Område med bland­skog mellan Sipparhagen (se d:o) och gränsen mot Eke knappt en kilometer nord­väst om gården vid Uggårde.  I Magnusänge finns det fyra kämpgravar och en bautasten. Intill ligger även en sten som troligen även den varit rest en gång i ti­den. Stenarna tillhör troligen en raserad skepps­sättning.

Malms; Fastighetsbeteckning. Går­den vid Malms uppköptes i början av 1900-talet och övergick i Änggårdes ägor.

Malmsmyr; Rone. Utdikad myr några hundra meter nordväst - nordost om kors­ningen där vägen går ner till Änggårde. Länk till: Malmsmyr 

Malsen; Relativt stor sten öster om inloppet och 50 meter utanför vågbrytaren vid Hus f.d. fiskeläge.  Nam­net kommer av att en person som kal­lades ”Malsen” seglade på den runt sekel­skiftet 1800/1900. Strax intill finns en mind­re sten som fått namnet Dessa efter­som Malsens hustru kallades så.

Mattsarve; Gårdsnamn. Ligger intill vägen mot Burs drygt två kilometer sydost om kyrkan. Länk till: Matt­sarve

Mattsarveänget; Stort löv­marks­område söder om vägen vid Mattsarve.

Mele; Odlad åker precis nordväst om väst­li­gaste gården vid Uggårde.

Mesans torp; F.d. Båtsmanstorp

Mickelsvast; Gammalt flaugvarp nordost om Västården (se d:o) som ligger strax sydväst om Mjaugrunnsården.

Misyndis; Gammalt namn på vat­tenområdet utanför Getorskär och Sigdes­holm. Mitt i sundet

Mjaugrunnsården; Stenig udde tillhörande Änggårde knappt en kilometer nordost om Hus f.d. fiskläge. Länk till: Mjaugrunnsården

Mjaur­grunns­­år­den; Länk till: Mjaugrunnsården

Mörakarn; Gammalt namn på en od­­lad åker nordost om korsningen där vä­gen går ner till Änggårde. I den östra delen av Mörakarn går en gam­mal väg som förr fanns mellan Hallbenarve och Gullgårde.

N[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nystrand; F.d. fiskeläge som bygg­des någon gång på mitten av 1800-talet strax söder om Rone­hamn. Det var sedan i bruk till runt år 1930 då de flesta fiskarna flyttade till Hus fiskeläge. Piren i det gamla fiskeläget är nu­me­ra bryg­ga vid bad- och campingplatsen.

Növast; Gammal notvarp på östra sidan av Mjaugrunnsården

O[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ogges; Gårdsnamn. Ligger intill vägen mot Eke knappt en ki­lo­meter sydväst om kyrka. I en privat trädgård vid Ogges finns tre? bau­ta­stenar.

Oggesänget; Hävdat änge som omges av åkrar ca en kilo­meter väster om kyr­kan. Änget domineras av ask och ek och är rikt på blommor. I Oggesänget finns rester av forntida kulturlandskap.

P[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Pers hål; Dyigt gyttjehål i vattnet i viken innanför Mjaugrunnsården.

Prästgården; Fastighetsbeteckning. Vid Präst­­gården 1:1 finns ett tvåstammigt kas­tan­jeträd som klassades som natur­min­ne 1946.

Q[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

R[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Raudstain el. Rödsten; F.d. mindre fiskeläge i Raudstainsviken ca 1,5 kilo­meter söder om Ronehamn. Länk till: Raudstain el. Rödsten

Raudstainsviken; Relativt stor vik ca en och en halv kilometer söder om Ro­ne­hamn på sydöstra Gotland. I vi­ken ligger ön Sigdesholm.

Roes; Gårdsnamn. Huvudgården ligger intill en mindre väg ut mot Ronemyr drygt en kilometer västnordväst om kyrkan. VINSKOPA?

Roirakerroir; Gotlands tredje störs­ta bronsåldersröse. Roirakerroir, som är 38 me­ter i diameter och 4,3 meter högt, ligger ca 400 meter öster om gården vid Äng­gårde. En­ligt en sägen så såg man förr i tiden en präst flyga runt Roirakerroir med kappan fladdrande efter sig.

Rone inholme; Fastighetsbeteck­ning för Sigdesholm.

Rone kyrka; Kallas ”Lang Jaku” pga det höga tornet som byggdes på mitten av 1300-talet och att kyrkans skyddshelgon är S:t Jakob och kor är från 1200-talet. Länk till: Rone kyrka

Rone utholme; Fastighetsbeteck­ning för Ytterholmen, Koggen och Sunnestården (se d:o).

Rone Ytterholme; Se Ytterholmen

Ronehamn; Mindre samhälle och en relativt stor fiskehamn på sydöstra Gotland. Ronehamn hette på 1600-talet Roneviks hamn och var då en bety­dan­de handels­hamn. Länk till: Ronehamn

Ronehamn 1936. Foto: Okänt

Ronehamns Båtklubb; Ändamål är att tillvarata medlemmars intressen i anslutning till båtlivet samt att verka för gott kamrat- och sjömanskap. Båtklubben tillhandahåller båtplatser och förvaringsbodar. Båtklubben bildades den 27/4 1966. Länk till Ronehamns Båtklubb

Ronehamns fyr; Fyr drygt tre kilo­meter rakt österut från Ronehamn. Upptill vitt, nedtill svart, 11 meter högt fyrtorn, anläggningsår 1955. Länk till: Ronehamns fyr

Ronemyr; Stor utdikad myr som sträcker sig över sockengränserna mellan Burs, Rone och Hemse. Länk till: Ronemyr

Rävstain; Stor sten som sticker upp över vattenytan ca femhundra meter nordost om norra udden på Ytterholmen.

Rödsten; Se Raudstain el. Rödsten

S[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sandhaken; Relativt stor vik på östra delen av Sigdesholm.

Sigdes; Gårdsnamn. Ligger söder och sydväst om bygdegården. Länk till: Sigdes

Sigdesholm; Relativt stor ö i Raud­stains­viken ca två och en halv kilometer sydväst om Ronehamn. Länk till: Sigdesholm

Sipparhagen; Blandskogsområde nor­r om Uggårde.

Skrikgrund; Rev eller grund ca en ki­lo­meter norr om Austergrund.

Skytterörelsen i Rone; Länk till :Skytterörelsen i Rone

Skärsvik; Vik på sydvästra delen av Hum­mel­­bos­­holm i Burs där socken­­gränsen går i nord-sydlig riktning genom viken. Skärs­vik kallas av lokalbe­folk­ningen för ”Sta­lin­skärs” eftersom den tillhör Stale.

Slagnätsården; Liten udde ca 7-800 meter nordost om Mjaugrunnsården och ca en ki­lo­meter sydväst om Tomtbod i Burs.

SmidKalles smedja
SmidKalles smedja

Smaus; Gammal notvarp nästan längst in på den östra sidan i viken Kroken (se d:o).

SmidKalles smidu; Smeden Karl Jakobsson hade en smidesverkstad vid Frigsarve från början av 1930-talet till mitten av 1960-talet. Länk till : SmidKalles smidu

Smissarve el. Smittsarve; Gårds­namn. Lig­ger intill vägen mot Eke i den syd­västra delen av socknen. Länk till: Smissarve 

Smörslätt; Burs. Kallades förr norra delen av Ro­ne­myr. Här uppfördes 1853 en lada där man torkade och tillverkade cigarrer. Länk till: Smörslätt

Sorkården; Liten smal stenig udde ca 200 meter sydväst om badplatsen vid Nystrand. Här fanns förr i tiden en bod som kallades Krut­burken. I denna hade Broanders han­dels­bod ett förråd av krut ef­ter­som man inte fick ha spräng­varor i när­heten av affä­ren. Boden är nu­mera bor­ta.

Spanjors torp; F.d. Båts­mans­torp

Stale; Gårdsnamn. Ligger intill en mindre väg i den nord­­östra de­len av socknen. På mark till­hö­rande Stale har man påträffat flera silver­skatter (se  Yklar).

Stalinskärs; Skärsvik.

Stenbrutet; Gammalt flaugvarp ca 50 meter från land ungefär mitt mellan Ja­kobsår­den och Västården. Vid Stenbrutet har man förr i tiden brutit sandsten till flistak och byggnadssten.

Stora ätte­högen; Se Uggarderoir;.

Sunderänge; F.d. änge som numera mest används till betesmark ca 500 meter sydost om Burge. I Sunderänge finns en kämpgrav och två mind­re gravhögar.

Sunnestården; Liten avlång holme strax söder om Koggen och ca en kilometer nordost om Ytterholmen . Sun­nestården sorterar under fastighets­be­teck­­ningen Rone Utholme.

Sunnugard; Nästan igenslammad vik mellan Tomtbods fiskeläge i Burs och Skärsvik. Tillhör Allmungs i Stånga.

Sägner; Det finns flera äldre sägner och folkminnen från Rone. Per Pettersson Ronander, född 2 maj 1791 i Gullgårda är en person som berättat flera av dem för P. A. Säve som sedan tecknat ned dem Ni kan läsa sägnerna i "Sägenkartan" (www.isof.se). En handlar om ett bergväsen i Änggårde Brunn-hage och en annan om "Pest-barn".

T[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Talle; F.d. mindre fiskeläge eller land­­ningsplats av fisk för Vinarve gårdar på öst­ra sidan av Kroken (se d:o) strax in­nan­för Tallår­den. Idag finns här tre gamla fiskebodar varav en är byggd i sten.

Tallården; Udde i västra delen av Raudstainsviken där det f.d. fiskeläget Talle ligger innanför.

Tomtbod 1875 tolkat av Erik Olsson som skänkt målningen till fiskeläget.
Tomtbod 1875 tolkat av Erik Olsson som skänkt målningen till fiskeläget.

Telegrafen: i Ronehamn byggdes år 1868 en telegrafstation för att snabbt kunna kommunicera med omvärlden. Det var viktigt att vara först att hävda rätten till bärgningen av de båtar som förlist utanför Ronehamns kust. Det första Telegrafmeddelandet skickades den 10e augusti 1868. Telegrafen var i bruk i ca 30 år.

Tomtbod; F.d. storfiskeläge beläget mellan Rone och Burs socknar. Länk till: Tomtbod

Tomtbod kummel; Sjömärke beläget mellan Hus och Tomtbod fiskelägen.

Tomte; Gårdsnamn. Ligger intill en mindre väg i den nordöstra delen av sock­nen.

Trebällingar; Tre stenar under vat­ten­ytan ca 100 meter sydsydost om Mjau­grunnsården

Tronhage; F.d. gårdsnamn som upp­­gått i Gullgårde. Länk till: Ödegårdar

Tvärgrunn; Litet skär ca 600 meter söder om hamnen i Ronehamn.

Tynnhagen; Område med bland­skog ca 6-700 meter ostsydost om Burge.

Tärnården; Liten ö sydost om Sork­år­den (se d:o) söder om Ronehamn.

U[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Uggarderoir; Gotlands - och där­med Sveriges - största bronsål­dersröse (1800-1000 f.Kr.). Länk till: Uggarderoir

Uggardrummet; Stort betes­mark­om­­råde mellan röset Uggarderoir och Östersjön. Öster om en gammal väg som numera mest liknar en bäckfåra och halvvägs ner till stranden finns enligt fornmin­nesin­vente­ringen 1978 ett område med inte mindre än 47 s.k. slipskårestenar eller stenar med slipyta.

Uggårde; Gårdsnamn. Ligger lite av­skilt i ett forn­min­nesrikt område i den sydvästra delen av socknen. Länk till: Uggårde, se även: Uggarderoir och Käldu­stenarna

Urbjärgar; Äng- och åkermark knappt en kilometer sydväst om Jaksarve strax intill gränsen mot Alva.

V[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vinarve; Gårdsnamn. Ligger i den sydvästra delen av socknen. Vid Vinarve finns rester av en kalkugn och strax intill finns ett gravfält med bl.a. fyra mindre skepps­sätt­ningar. Några av stäv­ste­narna är fort­farande i rest ställning.

Vinden; Rev eller grund intill södra inseg­lingsrännan till Ronehamn ca en kilo­me­­ter nordväst om nordligaste udden på Yt­ter­­holmen. Grundet är utmärkt med två prickar.

Västården; 1) Liten udde i västra delen av Raud­stainsviken. 2) Liten udde strax sydväst om Mjau­grunnsården. I norra delen av ården ligger precis i kustlinjen ett knappt två meter högt flyttblock.

W[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

X[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Y[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Rone ytterholme ca. 1920. Foto från Kalle Cramers arkiv
Rone ytterholme ca. 1920. Foto från Kalle Cramers arkiv

Yklar; Odlad åker ca 6-700 meter nordväst om gården vid Tomte. Länk till: Yklar

Ytterholmen; Relativt stor ö ca 2,5 kilometer utan­för Gröt­ling­bo­udd och ca 4,5 kilometer sydsydost om Ronehamn. Länk till: Ytterholmen

Z[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Å[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ålarve naturreservat; Strandom­råde med intilliggande skär. Det sträcker sig från camping- och badplat­sen strax sö­der om hamnen i Rone­hamn och söderut till Langård. Länk till: Ålarve naturreservat

Ålarve; Gårdsnamn. Ligger strax väster om vägen till Ronehamn (intill vägen mot bygdegården) drygt två kilometer syd­sydost om kyrkan. Till Ålarve hör även stora markområden sydväst om Ronehamn. Ålarve mark avstyckades även till mindre gårdar och hus med tomt. Ålarve (länk till ny sida?)

Åldermansviken; Gammalt namn på den grunda viken precis söder om Sorkår­den (se d:o).

Ä[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Änggårde; Gårdsnamn. Ligger i östra delen av socknen drygt en kilometer norr om Ronehamn. Länk till: Änggårde

Ö[redigera | redigera wikitext]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Austergrund kummel 2020. Foto: Allan Pettersson

Ödegårdar; I Rone finns det ett antal identifierade ödegårdar, se länk: Ödegårdar

Östergrundet; se Austergrund