DET FINNS MYCKET ATT SE & UPPLEVA I RONE

Rone Kyrka- Lang Jaku

Kyrkan har sina anor från 1100-talets mitt men byggdes om under första hälften av 1200-talet då den fick sin gotiska prägel. Kyrkklockan är den äldsta daterade klockan på Gotland. Kyrkan har en vacker krucifixgrupp och flera vackra kalkmålningar och glasmålningar från 1200-talet. Här finns flera vackra kyrkotextilier att se.

Det 60 m höga tornet har gett kyrkan smeknamnet ”Lang Jaku” (långa Jakob) och fungerar fortfarande som landmärke för sjöfarare.

Kyrkan tillhör numera Alva, Hemse och Rone församling, i Sudrets pastorat.

Rone Skola - Rone Idrottsplats

Snett emot kyrkan finns Rone skola, numer A Guesthouse Gotland, och där bakom ligger också Rones idrottsplats. På idrottsplatsen bedrivs en aktiv ungdomsidrott med bl.a. pärk-spel. Sedan många år tillbaka arrangerar Rone GoIK i augusti månad VM i kubb. Ett stort arrangemang som får fler och fler deltagare för varje år.

Sommaren 2008 lades Rone skola ned och barnen från Rone och Alva går nu i skola i Havdhem.

På parkeringen finns en informationstavla om Rone med karta uppsatt.

Burge Hembygdgård

Stig in i gångna tider. Kom och upplev atmosfären i ett välbevarat gammalt hem där tiden stått stilla. Bostadshuset är en gammal parstuga som uppfördes 1855 av lantbrukare Lars Larsson. Årtalet finns inristat i en sandsten över ytterdörren. Huset är inrett som på 1800-talet.

Gården har 7 byggnader. Över 1000 föremål och bruksredskap finns samlade.

Öppet efter överenskommelse. Kontakta Rone hembygdsförening

Hembygsgården ligger efter ca. 2 km. på vänster sida om man svänger mot Burs vid Rone kyrka

Hults torp​

Torpet är ett gammalt båtmanstorp från 1800-talet. Här bodde båtsman Hult och hans familj. Namnet ”Hult” följde tjänsten vid detta torp. Båtsmannen var anställd av roten för att tjänstgöra vid flottan i Karlskrona. När han var hemma skulle han själv sköta torpet, men under tiden han var utkommenderad i flottans tjänst så skulle hustrun med hjälp av rotebönderna hävda torpet.

Torpet ägs och förvaltas av Rone Hembygdsförening. Ladugård med agtak. Även uthyrning. Kontakta Rone Hembygdsförening.

Torpet ligger ca. 500 meter efter korsningen vid kyrkan på vägen mot Ronehamn på vänster sida om vägen

Ronehamn

Ronehamn är ett samhälle, som hade sin blomstringstid som handelscentrum på södra Gotland under 1800-talet genom sin utmärkta hamn. Ronehamn är en av Gotlands största fiskehamnar och en populär turistort med affär, pensionat och camping. Under många år skeppades det här ut spannmål, som lagrats i Lantmännens höga silo. Verksamheten har upphört och den sista båten med spannmål gick iväg under vintern 2006-2007. Än så länge finns inga planer för vad som ska hända med den tomma silon.

Sedan några år tillbaka har den gamla Laxhallen och glassfabriken byggts om till fiskfabrik. Flera fiskebåtar är kontrakterade och lossar skarpsill, som sedan fryses och transporteras vidare. Det finns en liten småbåtshamn och gästhamn med dusch och toaletter i anslutning till hamnen.

Badstrand - Camping​

En trivsam barnvänlig badstrand finns strax söder om hamnen. Här finns en bra brygga, liten sandstrand, mycket gräs, gungor och rutschkana. Det finns också dusch, sockenbastu och campingplats. 

Ålarve naturreservat - Langgård

Strax söder om badplatsen på Ronehamn finns en grind in till naturreservatet. Här finns en promenadväg ut till en trevlig grillplats. Området har tillgänglighetsanpassats. Under försommaren är strandängarna helt rosa av den blommande triften. Det är norra Europas största triftfält. En fantastisk upplevelse. Fågellivet är rikt. Här kan du se både vitkindade gäss, häger, havsörn och kungsörn.

På Langgårds sydspets finns ett kummel från mitten av 1800-talet. Utanför ligger fem mindre skär, varav Getorskär är det största. Där finns ytterligare ett högt kummel.

Läs mer om Rones kummel och sjömärken på: rone.se/kummel

Hus fiskeläge

Norr om hamnen finns ett gammalt välbevarat fiskeläge, troligen från början av 1800-talet. År 1884 fick Hus sin nuvarande utformning då den nya hamnen med de båda stenarmarna byggdes.

I gamla tider var fiskelägena av stor vikt för hushållningen. Ägarna till bodar och båtar har alltid samarbetat inom Hamnrätten, föreningen. Här finns ett 20-tal välbevarade bodar. Många är uppförda med staplad sten och har flistak. Till fiskeläget hör lysarstänger, ensmärken och ett stort antal båtlänningar.

Uggarde rojr

I Rone finns norra Europas största gravröse från bronsåldern, Uggarde rojr. Röset är 45 m i diameter och nästan 8 m högt. I området finns flera små rösen. Här finns en informationstavla och en 2,5 km lång naturstig.

Skyltning till rösena finns på Ronehamnsvägen ca. 500 m innan samhället.

Lejstu rojr​

Leijsturoir ligger ca. 3 km fågelvägen från Uggarderojr, nära Änggårde, i vackra betade ängs- och hagmarker. Här finns två imponerande gravrösen från bronsåldern, varav det ena är jordtäckt, något som är ovanligt på Gotland. Intill dem syns spår av minst två gårdar från bronsåldern.

Brudstenen

Ingen vet exakt vilken tragedi som döljer sig bakom minnesstenen. En sägen är att en brud skulle ha ridit ihjäl sig på väg till sitt bröllop.

Vägbeskrivning: Mitt emellan Rone kyrka och Ronehamn finns en korsning ”Ålarvekorset” ta mot Burs där, efter ca. 150 m står stenen på höger sida om vägen.

Vinarve Fornåkrar

På ett område av ca 100 hektar syns i terrängen de forna åkerytorna. Det är 30-40 meter stora sänkor med omgivande vallar. Vid brukning med årder och spetsplog under brons- och järnåldern flyttades jorden från mitten ut till kanterna.

Vinarve fornåkrar ligger på höger sida på vägen till Uggarderoir, nästan mittemot parkering till detta.

Bastustain​

På en åker söder om Hägdarve ligger Gotlands största kända flyttblock med den ansenliga höjden av 5 meter. Blocket består av Rapakivigranit, en stenart som finns i Finland. Namnet kommer av att det tidigare har legat en badstuga eller en bastu intill stenen.

Bastustainen ligger vid Hägdarve, sväng mot Burs vid Rone kyrka, efter ca. 1,5 km. sväng höger mot Gerete, efter ca. 1 km på den precis innan  första huset på höger sida går en liten väg/stig in till stenen.

Rone myr

Myren hade en areal på 600 hektar då den utdikades och uppodlades under mitten av 1800-talet p.g.a. att det var brist på spannmål. Skördarna uppgavs i början motsvara förväntningarna och bl.a. gjordes försök med odling av foder-betor, tobak och cikoria. I myrens norra del, som kallas Smörslätt, uppfördes bl.a. en stor lada för torkning, förvaring och tillverkning av cigarrer.

Från hembygsgåreden har man fin utsikt över myren

Änggårde

Det gotländska landskapet har förändrats mycket, framför allt under de senaste hundra åren. Jordbruket har rationaliserats och åkerarealen har ökat på bekostnad av ängen och våtmarker. Vid Änggårde finns det spår från forna tider på hur människor och djur har levt, odlat och brukat sina marker.

Änggårde är ett sägenomspunnet område med rötter ner i bronsåldern, ca 2000 år f.Kr. Om det vittnar stora gravrösen längs den forna kusten, som i dag ligger högt upp på land. Fr.o.m. järnåldern (500 f.Kr.) har det funnits fast boende i området, vilket husgrunder, gravar och rester av hägnader i markerna berättar om.

Det finns en natur- och kulturstig som startar vid Änggårde. På en trätavla vid Änggårde vägs slut berättas mer om området.

Ogges äng

Ett vackert och välhävdat änge med en fantastisk blomsterprakt och ett rikt fågelliv. Här finns också rester av ett forntida kulturlandskap.

Ogges äng ligger ca. 1 km väster om kyrkan på vägen mot Havdhem/Alva