Projektbeskrivning


Projektbeskrivning:Från vippfyr till GPS

Dokumentationen är en del av ett EU-finansierat projektet - Från vippfyr till GPS.
Här redovisas projektbeskrivningen inför ansökan. Det har i alla tider varit viktigt att kunna navigera och komma tryggt hem till hamnen. Innan moderna navigationshjälpmedel var detta ofta ett problem för både fiskare och handelssjöfart. De hjälpmedel man hade var kompass och klocka, men framför allt landmärken av olika slag. Förutom att använda naturliga landmärken, som kyrkor eller större träd, så uppfördes det många fyrar, fasta landmärken och mindre inseglingsfyrar som hjälp för att nå hamnarna. De uppbyggda landmärkena har idag spelat ut sin praktiska betydelse, men är historiskt viktiga och värda att bevara och dokumentera.

På sydöstra Gotland finns det flera landmärken (kummel) vid Ronehamn och vid fiskelägena Hus och Tomtbod finns det äldre inseglingsfyrar. En del av dessa anordningar börjar förfalla och behöver repareras. Förslag och idéer för att rädda dem till eftervärlden har framförts från olika håll, exempelvis från Sjöfartsverket, Fyrtillsyn Gotland samt fiskelägesföreningarna vid Hus och Tomtbod. I förslagen har det också uttryckts önskemål om dokumentation inkluderande hur de olika anordningarna var avsedda att användas.


Med detta som bakgrund lämnas följande ansökan om projektmedel från Leader Gute.

 

Deltagare i projektet:

 • Föreningen Fyrtillsyn Gotland
 • Föreningen Hus fiskeläges hamnrätt
 • Föreningen Tomtbods fiskeläge
 • Ronehamns båtklubb
 • Sjöfartsverket
 • Länsstyrelsen i Gotlands län

 

Aktiviteter i projektet:

 • Återställa träkonstruktion och måla Austergrund kummel
 • Renovera Tomtbod kummel
 • Översyn av övriga aktuella kummel
 • Reparera lysarstänger vid Hus fiskeläge
 • Uppföra en vippfyr vid Tomtbods fiskeläge
 • Dokumentera samtliga anordningar och deras användning
 • Kunskapsspridning om kumlen bl. a. genom informationstavlor på Ålarve naturreservat och på web

 

En stor del av arbetena kommer att utföras ideellt av föreningarna. Därtill kommer en del tjänster att köpas in, främst för putsning av Tomtbod kummel samt dokumentationen. Materialkostnader tillkommer också.


Se hur arbetena gjordes här: Från vippfyr till GPS - Genomförandet


Bild: Vippfyr vid Tomtbods fiskeläge 1876

(Erik Olsson 1990)

Ett projekt genomfört med medel från